Η διάδραση και η βιωματική εμπειρία

Η διάδραση/αλληλεπίδραση κι η βιωματική εμπειρία αποτελούν τη βάση των εκπαιδεύσεων μας.

Οι πιο σημαντικές πτυχές μάθησης μεσω της διάδρασης είναι η διαθεσιμότητα, η ανατροφοδότηση (feedback), η δράση και κοινή πρακτική μέσα σε ομάδα.

Η κίνηση, η γλώσσα του σώματος, η ομιλία και οι συνομιλίες, το παιχνίδι, η δράση, η κοινή βιωματική εμπειρία είναι εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη του ατόμου καθώς και για την ενσωμάτωση των γνώσεων.

Η διάδραση στην εκπαίδευση έχει ένα ευρύ φάσμα σωματικών και ψυχικών πλεονεκτημάτων όπως: αυξημένη γνωστική ικανότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες, ανεξαρτησία, σωματική και ψυχική υγεία, βελτιωμένες γλωσσικές δεξιότητες, δημιουργικότητα, ενσυναίσθηση, επικοινωνία και αυτοπεποίθηση για να αναφέρουμε κάποια από αυτά.

Ειδικότερα στον επιχειρηματικό τομέα αυτή η μαθησιακή αλληλεπίδραση μπορεί να επιφέρει μια ολόκληρη σειρά από δεξιότητες  από την επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων έως το μοίρασμα, την οικοδόμηση φαντασίας και δημιουργικότητας και τη σύνδεση με τους συναδέλφους.

Αναπτύσσει με διασκεδαστικό και δυναμικό τρόπο τις κοινωνικές δεξιότητες, τη γλώσσα και την επικοινωνία, διευρύνει τους ορίζοντες μέσα από την επαφή με άλλες απόψεις και τη συζήτηση, ορίζει και αναγνωρίζει τον προσωπικό χώρο, αυξάνει της δεξιότητες ακρόασης και χτίζει εμπιστοσύνη στην ομάδα.

Στις επιχειρήσεις είναι επίσης σημαντικό να υπάρχουν καλές δεξιότητες αλληλεπίδρασης για καλύτερες διαπραγματεύσεις και συμφωνίες, όπου αυτές οι δεξιότητες όχι μόνο βοηθούν στη μετάδοση ιδεών και πληροφοριών, αλλά βοηθούν επίσης στην προβολή εμπιστοσύνης, σαφήνειας και επιρροής στους άλλους με λόγια και συναισθήματα.

Βιωματική μάθηση

 «η μάθηση λαμβάνει χώρα μέσω μιας ενεργούς και συνειδητής συμμετοχής του όλου προσώπου – με το πνεύμα, το μυαλό, την ενέργεια και το σώμα, περιλαμβάνοντας την αίσθηση και το συναίσθημα, τη διαίσθηση και τη φαντασία, τον προβληματισμό και τη διάκριση, καθώς και την πρόθεση και τη δράση» (Heron, 1992)

Η έμφαση στη βιωματική μάθηση δίνεται στο άτομο και στο τρόπο μάθησης και όχι στον δάσκαλο και στον τρόπο απομνημόνευσης.

Η βιωματική μάθηση κινητοποιεί τη σωματική μνήμη και σε συνδυασμό με την πνευματική διέγερση -ξέρουμε σήμερα χάριν της νευρο-επιστήμης- ότι ενεργοποιούνται καινούργιες συνάψεις και έτσι η γνώση αποθηκεύεται άκοπα, διασκεδαστικά και πολύ πιο αποτελεσματικά από τους παραδοσιακούς τρόπους μάθησης.

Μέσα από τις τεχνικές τις βιωματικής μάθησης η γνώση αναπτύσσεται και τελικά μετασχηματίζεται σε εμπειρία.

Recommended Posts